Privacy

Privacy

Aansprakelijk

Tandartspraktijk M. Mertens
Spoorallee 1
6921 HZ  Duiven

0316 – 261562 (Ma t/m Do tussen 8.30u – 12.00u)
tandartsduiven@gmail.com

KRT (Kwaliteits Register Tandartsen) CIBG: 89066991502.

Soorten gegevens die worden verwerkt:

– Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen).
– Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
– Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s).
– Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
– Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Categorieën van betrokkenen

Bezoekers en gebruikers van het online aanbod (hierna verwijzen we naar de betrokken personen gezamenlijk als “gebruikers”).

Doel van de verwerking
– Terbeschikkingstelling van het online aanbod, de functies en inhoud ervan.
– Beantwoorden van contactverzoeken en communiceren met gebruikers.
– Veiligheidsmaatregelen.
– Bereikmeting/marketing

Gebruikte termen

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv. cookie) of een of meer speciale kenmerken, zijn een uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

“Verwerking” is elk proces of reeks processen die met of zonder behulp van geautomatiseerde processen worden uitgevoerd in verband met persoonsgegevens. De term is breed en omvat vrijwel elke omgang met gegevens.

“Pseudonimisering” betekent de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet meer kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

“Profiling” elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, bestaande uit het gebruik van deze persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijk De voorkeuren van die natuurlijke persoon analyseren of voorspellen , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing.

De “verantwoordelijke” is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

“Verwerker” betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

Relevante rechtsgrondslagen

In overeenstemming met artikel 13 AVG zullen wij u informeren over de wettelijke basis voor onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet wordt genoemd in de gegevensbeschermingsverklaring, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, onder a) en artikel Beantwoorden van vragen is artikel 6, lid 1, onder b) AVG, de wettelijke basis voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is artikel 6(1)(c) AVG, en de rechtsgrondslag voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is artikel 6(1)(c) AVG 6 lid 1 letter f AVG. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6 lid 1 onder d AVG als rechtsgrondslag.

Veiligheidsmaatregelen

In overeenstemming met artikel 32 AVG nemen wij passende technische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en het type, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheid van optreden en de ernst van de risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen en organisatorische maatregelen om een ​​op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, evenals toegang, invoer, overdracht, beschikbaarheid en scheiding ervan. Verder hebben we procedures opgesteld die zorgen voor de uitoefening van de rechten van betrokkenen, het wissen van gegevens en het reageren op gegevensbedreigingen. Bovendien houden we al bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en processen rekening met de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door technologieontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (artikel 25 AVG).

Samenwerking met verwerkers en derde partijen

Als wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers of derden) bekendmaken, aan hen doorgeven of anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming (bijvoorbeeld als de gegevens worden doorgegeven aan derden, zoals aan betalingsdienstaanbieders, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b AVG, is vereist voor de uitvoering van het contract), u hebt ingestemd, een wettelijke verplichting hiervoor voorziet of op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, enz.).

Als we derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamd “opdrachtverwerkingscontract”, gebeurt dit op basis van artikel 28 AVG.

Overdrachten naar derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt als onderdeel van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of overdracht van gegevens aan derden, dit zal alleen gebeuren als het gaat om het nakomen van onze (pre)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken of laten wij de gegevens alleen in een derde land verwerken of laten verwerken als aan de bijzondere vereisten van artikel 44 e.v. AVG is voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld plaatsvindt op basis van speciale waarborgen, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU (bijvoorbeeld voor de VS via het “Privacy Shield”) of naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde “modelcontractbepalingen”).

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om bevestiging te vragen of de betreffende gegevens worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens op te vragen in overeenstemming met artikel 15 AVG.

Dienovereenkomstig heb je. Artikel 16 DSGVO het recht om de voltooiing van de gegevens over u of de correctie van onjuiste gegevens over u te vragen.

Overeenkomstig artikel 17 AVG heeft u het recht om te eisen dat de betreffende gegevens onmiddellijk worden verwijderd, of alternatief, overeenkomstig artikel 18 AVG, om een ​​beperking van de verwerking van de gegevens te eisen.

U hebt het recht om te verzoeken dat u de gegevens ontvangt die u ons hebt verstrekt in overeenstemming met artikel 20 AVG en om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan andere verantwoordelijke partijen.

U hebt ook het recht om, in overeenstemming met artikel 77 AVG, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Herroepingsrecht & Recht van bezwaar

U hebt het recht om uw toestemming in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG met ingang voor de toekomst in te trekken.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van op u betrekking hebbende gegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG. Het bezwaar kan in het bijzonder worden gemaakt tegen verwerking voor directe reclamedoeleinden.

Cookies en het recht om bezwaar te maken tegen directe reclame

“Cookies” zijn kleine bestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbod. Tijdelijke cookies, of “sessiecookies” of “tijdelijke cookies”, zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online aanbod verlaat en zijn browser sluit. In zo’n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagentje in een online shop of een inlogstatus worden opgeslagen. “Permanent” of “permanent” verwijst naar cookies die opgeslagen blijven, zelfs nadat de browser is gesloten. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. In zo’n cookie kunnen ook de interesses van de gebruikers worden opgeslagen, die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. “Third-party cookies” zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de persoon die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het online aanbod (anders, als het alleen hun cookies zijn, spreken we van “first-party cookies”).

We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en leggen dit uit in onze gegevensbeschermingsverklaring.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd om de overeenkomstige optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http ://www.youronlinechoices.com/. Verder kan het opslaan van cookies worden gerealiseerd door ze uit te schakelen in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.

Wissen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd of de verwerking ervan wordt beperkt in overeenstemming met artikel 17 en 18 AVG. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagvereisten. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen bewaard moeten worden.

Volgens de wettelijke vereisten in Duitsland vindt de opslag in het bijzonder gedurende 10 jaar plaats in overeenstemming met §§ 147 lid 1 AO, 257 lid 1 nr. 1 en 4, lid 4 HGB (boeken, bescheiden, managementrapporten, boekhouddocumenten, handelsboeken , relevant voor belastingdocumenten etc.) en 6 jaar conform § 257 lid 1 nrs. 2 en 3 lid 4 HGB (handelsbrieven).

Volgens de wettelijke vereisten in Oostenrijk vindt de opslag in het bijzonder gedurende 7 jaar plaats in overeenstemming met § 132 lid 1 BAO (boekhoudbescheiden, kwitanties/facturen, rekeningen, kwitanties, handelspapieren, staat van inkomsten en uitgaven enz.), voor 22 jaar in verband met eigendommen en 10 jaar voor documenten met betrekking tot elektronisch geleverde diensten, telecommunicatie-, radio- en televisiediensten geleverd aan niet-bedrijven in EU-lidstaten en waarvoor de Mini One Stop Shop (MOSS) wordt gebruikt.

Bedrijfsgerelateerde verwerking

Daarnaast verwerken wij
– Contractgegevens (bijv. onderwerp, looptijd, klantencategorie).
– Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis)
van onze klanten, prospects en zakelijke partners met het oog op het leveren van contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.

Gezondheidszorg

Wij verwerken de gegevens van onze patiënten en geïnteresseerde partijen en andere klanten of contractuele partners (uniform “patiënten” genoemd) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG om hen onze contractuele of precontractuele diensten te verlenen . De hier verwerkte gegevens, het type, de omvang en het doel en de noodzaak van hun verwerking worden bepaald door de onderliggende contractuele relatie. De verwerkte gegevens omvatten in principe de inventaris- en stamgegevens van de patiënt (bijv. naam, adres enz.), evenals contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer enz.), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, gekochte producten, kosten, namen van contactpersonen) en betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankgegevens, betalingsgeschiedenis, enz.).

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij conform artikel 9 lid 1 AVG ook bijzondere categorieën van gegevens verwerken, hier in het bijzonder informatie over de gezondheid van de patiënt, eventueel met betrekking tot zijn seksleven of seksuele geaardheid. Hiertoe verkrijgen wij, indien nodig, conform artikel 6 lid 1 letter a., artikel 7, artikel 9 lid 2 letter a. DSGVO een uitdrukkelijke toestemming van de patiënten en anderszins verwerking van de bijzondere categorieën gegevens voor gezondheidszorgdoeleinden op basis van artikel 9, lid 2, lit h. AVG, artikel 22 lid 1 nr. 1 b. BDSG.

Indien nodig voor de uitvoering van het contract of wettelijk vereist, maken we patiëntgegevens bekend of verzenden we deze in het kader van communicatie met medische professionals, derden die nodig zijn of typisch betrokken zijn bij de uitvoering van het contract, zoals laboratoria, boekhoudkantoren of vergelijkbare dienstverleners, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van onze diensten in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit b. DSGVO dient, volgens artikel 6 lid 1 lit c. De AVG is voorgeschreven, dient onze belangen of die van patiënten bij een efficiënte en kosteneffectieve gezondheidszorg als gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 onder f AVG of overeenkomstig artikel 6 lid 1 onder d. AVG is noodzakelijk. ter bescherming van de vitale belangen van patiënten of een andere natuurlijke persoon of in het kader van toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter a, artikel 7 AVG.

De gegevens worden verwijderd als de gegevens niet langer nodig zijn om te voldoen aan contractuele of wettelijke zorgplichten of om te voldoen aan eventuele garantie- en vergelijkbare verplichtingen, waarbij de noodzaak van opslag van de gegevens om de drie jaar wordt gecontroleerd; Voor het overige gelden de wettelijke bewaarplichten.

Therapeutische diensten en coaching

Wij verwerken de gegevens van onze klanten en prospecten en andere klanten of contractpartners (uniform “klanten” genoemd) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter b) AVG om hen onze contractuele of precontractuele diensten te verlenen. De hier verwerkte gegevens, het type, de omvang en het doel en de noodzaak van hun verwerking worden bepaald door de onderliggende contractuele relatie. De verwerkte gegevens omvatten voornamelijk inventaris- en stamgegevens van de klant (bijv. naam, adres enz.), evenals contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer enz.), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, vergoedingen, namen van contactpersonen, enz.) en betalingsgegevens (bv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis, enz.).

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij ook bijzondere categorieën van gegevens verwerken in overeenstemming met artikel 9 lid 1 AVG, in het bijzonder informatie over de gezondheid van de klant, eventueel met betrekking tot hun seksleven of seksuele geaardheid, etnische afkomst of religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen. Hiertoe verkrijgen wij, indien nodig, conform artikel 6 lid 1 letter a., artikel 7, artikel 9 lid 2 letter a. DSGVO een uitdrukkelijke toestemming van de cliënt en anderszins de bijzondere categorieën van gegevens voor gezondheidszorgdoeleinden verwerken op basis van artikel 9 lid 2 lit h. AVG, artikel 22 lid 1 nr. 1 b. BDSG.

Indien nodig voor de uitvoering van het contract of wettelijk vereist, maken of verzenden wij de gegevens van de klanten in het kader van communicatie met andere specialisten, derden die nodig zijn of typisch betrokken zijn bij de uitvoering van het contract, zoals facturatiebureaus of vergelijkbare dienstverleners, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van onze diensten in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b. DSGVO dient, volgens artikel 6 lid 1 lit c. AVG is voorgeschreven, dient ons belang of dat van onze klanten bij efficiënte en kosteneffectieve gezondheidszorg als een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 onder f AVG of overeenkomstig artikel 6 lid 1 onder d. AVG is noodzakelijk. ter bescherming van de vitale belangen van de cliënt of een andere natuurlijke persoon of binnen de reikwijdte van toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a., artikel 7 AVG.

De gegevens worden verwijderd als de gegevens niet langer nodig zijn om te voldoen aan contractuele of wettelijke zorgplichten of om te voldoen aan eventuele garantie- en vergelijkbare verplichtingen, waarbij de noodzaak van opslag van de gegevens om de drie jaar wordt gecontroleerd; Voor het overige gelden de wettelijke bewaarplichten.

Contractuele diensten

Wij verwerken de gegevens van onze contractpartners en geïnteresseerde partijen, evenals andere klanten, klanten, klanten, klanten of contractpartners (uniform aangeduid als “contractpartners”) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b. AVG om u onze contractuele of precontractuele diensten te kunnen leveren. De hier verwerkte gegevens, het type, de omvang en het doel en de noodzaak van hun verwerking worden bepaald door de onderliggende contractuele relatie.

De verwerkte gegevens omvatten de stamgegevens van onze contractuele partners (bijv. namen en adressen), contactgegevens (bijv. e-mailadressen en telefoonnummers) evenals contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, contractinhoud, contractuele communicatie, namen van contactpersonen ) en betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis).

Wij verwerken in principe geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij deze deel uitmaken van een verwerking in opdracht of contract.

Wij verwerken gegevens die nodig zijn om de contractuele diensten te rechtvaardigen en uit te voeren en wijzen op de noodzaak om deze te verstrekken als dit niet duidelijk is voor de contractpartner. Openbaarmaking aan externe personen of bedrijven zal alleen plaatsvinden als dit contractueel verplicht is. Bij de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens in het kader van een opdracht, handelen wij in overeenstemming met de instructies van de opdrachtgever en de wettelijke vereisten.

Bij het gebruik van onze online diensten kunnen we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie opslaan. De opslag vindt plaats op basis van onze legitieme belangen, evenals de belangen van de gebruiker ter bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden in principe niet aan derden doorgegeven, tenzij dit nodig is om onze claims in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG in te dienen of er een wettelijke verplichting is om dit te doen in overeenstemming met artikel 6, lid 1. (c). AVG.

De gegevens worden verwijderd als de gegevens niet langer nodig zijn om te voldoen aan contractuele of wettelijke zorgplichten of om te voldoen aan eventuele garantie- en vergelijkbare verplichtingen, waarbij de noodzaak van opslag van de gegevens om de drie jaar wordt gecontroleerd; Voor het overige gelden de wettelijke bewaarplichten.

Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contactbeheer

Wij verwerken gegevens in het kader van administratieve taken en de inrichting van onze bedrijfsvoering, financiële administratie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Daarbij verwerken wij dezelfde gegevens die wij verwerken in het kader van onze contractuele dienstverlening. De verwerkingsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder c. AVG, artikel 6 lid 1 letter f AVG. Klanten, geïnteresseerden, zakenpartners en websitebezoekers worden door de verwerking getroffen. Het doel en ons belang bij de verwerking ligt bij administratie, financiële administratie, kantoororganisatie, archivering van gegevens, d.w.z. taken die dienen om onze bedrijfsactiviteiten in stand te houden, onze taken uit te voeren en onze diensten te verlenen. De verwijdering van de gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie komt overeen met de informatie die in deze verwerkingsactiviteiten wordt verstrekt.

Wij geven gegevens door of geven deze door aan de financiële administratie, adviseurs zoals belastingadviseurs of accountants, evenals andere vergoedingskantoren en betalingsdienstaanbieders.

Bovendien slaan we op basis van onze zakelijke belangen informatie op over leveranciers, organisatoren en andere zakelijke partners, bijvoorbeeld met het oog op later contact. Deze veelal bedrijfsgerelateerde gegevens slaan wij permanent op.

Bedrijfsanalyse en marktonderzoek

Om ons bedrijf economisch te kunnen runnen, om markttrends, de wensen van contractpartners en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren wij de ons ter beschikking staande gegevens over zakelijke transacties, contracten, aanvragen enz. Wij verwerken voorraadgegevens, communicatiegegevens, gegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG, waarbij de betrokkenen contractpartners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod zijn.

De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek. Daarbij kunnen we rekening houden met de profielen van de geregistreerde gebruikers met informatie, bijvoorbeeld over de diensten die ze hebben gebruikt. De analyses dienen ons om de gebruiksvriendelijkheid, de optimalisatie van ons aanbod en de economische efficiëntie te verhogen. De analyses dienen ons alleen en worden niet extern openbaar gemaakt, tenzij het gaat om anonieme analyses met samengevatte waarden.

Als deze analyses of profielen persoonlijk zijn, worden ze bij beëindiging door de gebruiker verwijderd of geanonimiseerd, anders na twee jaar na het sluiten van het contract. Anders worden de algemene bedrijfsanalyses en algemene trendbepalingen indien mogelijk anoniem gemaakt.

Contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), worden de door de gebruiker verstrekte gegevens voor de verwerking van het contactverzoek en de verwerking ervan in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b. (in het kader van contractuele/precontractuele relaties), artikel 6, lid 1, onder f) (overige vragen) verwerkte AVG worden opgeslagen.

We verwijderen de verzoeken als ze niet langer nodig zijn. We beoordelen de noodzaak om de twee jaar; Verder gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

hosting en e-mailbezorging

De door ons gebruikte hostingdiensten dienen om de volgende diensten aan te bieden: infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, e-mailverzending, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die wij gebruiken voor de exploitatie van dit online aanbod.

Daarbij verwerken wij of onze hostingprovider inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze legitieme belangen bij het maken van dit online aanbod efficiënt en veilig beschikbaar in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG in combinatie met artikel 28 AVG (sluiting van een orderverwerkingsovereenkomst).

Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

Wij, of onze hostingprovider, verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden) op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6 lid 1 lit. De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende aanbieder.

Logbestandinformatie wordt om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of fraude te onderzoeken) maximaal 7 dagen bewaard en daarna verwijderd. Gegevens waarvan verdere opslag vereist is voor bewijsdoeleinden, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

Cloudflare-netwerk voor levering van inhoud

We gebruiken een zogenaamd “Content Delivery Network” (CDN) aangeboden door Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, VS. Cloudflare is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

Een CDN is een dienst waarmee de inhoud van ons online aanbod, met name grote mediabestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller kan worden geleverd met behulp van regionaal verspreide servers die via internet zijn verbonden. Gebruikersgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van het CDN te behouden.

Het gebruik is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij een veilige en efficiënte terbeschikkingstelling, analyse en optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder f AVG.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Cloudflare: https://www.cloudflare.com/security-policy.

Integratie van diensten en inhoud van derden

We gebruiken inhoud of dienstenaanbiedingen van externe aanbieders binnen ons online aanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) om hun inhoud te verbeteren en diensten zoals video’s of lettertypen te integreren (hierna uniform “inhoud” genoemd).

Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker waarnemen, aangezien ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de weergave van deze inhoud. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. Externe providers kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “web beacons” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixeltags” kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en bevat onder andere technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, evenals koppelingen op dergelijke informatie uit andere bronnen.

Youtube

We integreren video’s van het “YouTube”-platform van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https: //adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts

We integreren de lettertypen (“Google Fonts”) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Gegevensbeschermingsverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

We integreren de kaarten van de “Google Maps”-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers omvatten, maar niet zonder hun toestemming (meestal uitgevoerd als onderdeel van de instellingen op uw mobiele apparaten). De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https:/ /adssettings.google.com/authenticated.
Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung

Als verantwoordelijke vereniging maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.